1 Golaýda Forbes žurnaly Şwesiýany işewürlik etmek üçin dünýädäki iň gowy ýurt diýip yglan etdi – maýadarlar üçin ynamly ýer

2 Şwesiýanyň adam başyna düşýän jemi içerki önümi $56,956 bolup, ol dünýä boýunça iň ýokary ýaşaýyş standartlaryna eýe bolan ýurtdur

3 Ýewropadaky iň ösen sanly ykdysadyýetdir we nagt däl dolanşygyny iň kämil özgerden jemgyýetdir

4 Bütindünýä Bäsleşige Ukyplylyk Indeksi Şwesiýany dünýädäki iň bäsleşige ukyply döwlet hökmünde ykrar etdi

5 Şwesiýa Ýewropa Bileleşigindäki iň täzeçil döwlet hasaplanyp, onuň adam başyna düşýän patent sany iň ýokarydyr

6 Şwesiýa BMG-nyň Durnukly Ösüş Maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin iň oňaýly ýerleşen döwletdir

KONSALTING

 • Kompaniýa gurmak
 • Maliýe maslahatlary | Salgyt işleri
 • Ösüş mümkinçilikleri
 • Işgär güýjiniň maglumatlary
 • Maglumat dolanşygy/saýlanyşy
 • Kanunlar we kadalar
 • Marketing strategiýasyny kämilleşdirmek
 • Ofis hyzmatlaryny gaýybana almak
 • Iş täsirliligi
 • Risk menejmenti

BAZAR DERŇEWLERI

 • Brend meşhurlygy
 • Söwda senagatlary
 • Öňdengörüjilikli derňewler
 • Müşderi önümleri
 • Demografik täzelikler
 • Aýry-aýry bazar ugurlary
 • Jemgyýetçilik pikir ýöretmeleri
 • Önümiň/hyzmatyň tutujylygy

BARLAG

 • Işewürlik maglumatlary
 • Kompaniýa hasabatlary
 • Maglumat saklamak we çykarmak
 • Döwlet arhiwleri
 • Derňew hasabatlary
 • Metbugat gözegçiligi
 • Milli statistika maglumatlary
 • Işe alyş | Işgär saýlaýyş

WIRTUAL OFIS

 • Şwesiýada kompaniýa salgysy
 • Jaň merkezli telefon belgisi
 • Bütindünýä e-poçta iberiş
 • 24/7 müşderi goldawy

TERJIME

 • 70-e golaý dile terjime hyzmatlary
 • Ýokary hilli, öz ene diline terjime edýän ussat dilçiler
 • ISO 17100 hil standartlaryna laýyk
0
ÝYL HYZMATDA
0
PROFESSIONAL ASSOSIASIÝALAR
0
AJAÝYP MÜŞDERILER
0 %
KEPILLIK
Özüňize laýyk çözgütler
Her müşderi özboluşlydyr - her taslama dürlidir. Şol sebäpli biz her müşderiniň öz talaplaryna we maksatlaryna laýyk gelýän çözgütleri taýýarlap amala aşyrýarys
Ýerli maglumatlar
Biziň şwed hökümetiniň agzalaryndaky, edaradyr kompaniýalaryndaky tanyşlarymyz siziň meseleleriňiziň çalt we ýeňilliik bilen çözülmegine ýardam edýär
Biziň ussatlygymyzdan peýdalanyň
Üstünlige ýetmegiňiz üçin size goldaw bereliň - Biziň toplan pikirlerimiz siziň üçin Şwesiýada üstünlige ýetmäge ýardam eder
Hasaplamalar we pikirler
Biz teklip edýän ähli strategiýalarymyzda we amallarymyzda siziň biznes we marketing maksatlaryňyza ýetýän täsiri hasaplamak üçin takyk usullary ulanýarys
Ýokary derejeli hyzmat
Biziň netijelerimiz hem biziň alyp barýan ýokary hilli hyzmatlarymyzyň aýnasydyr - Biy size ähli ugurlar boýunça ýardam etmäge taýýar

Iň täze habarlar

Geliň mümkinçilikleri göreliň!

Goşmaça maglumatlar üçin biz bilen habarlaşyň

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Sweden

info@ce.se
turkmen@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01