1 Kala mingi te Forbes elobaki ete Suède eza mokili ebongi penza koleka mikili nyonso po na kosala ba affaire – mabele kitoko po na ba investisseur

2 Suède eza na PIB na moto mokomoko ya 56 956 $ pe nivo ya bomoi eleki malamu na mokili mobimba

3 Ekonomi digital eleki kitoko na Eropa mobimba pe ebongiseli oyo elekisaka mbongo noki penza

4 Indice ya compétitivité ya mokili mobimba elobaki ete Suède eza ekonomi eleki makasi na mokili mobimba

5 Suède eza mboka ya Eropa oyo eza na makanisi mingi ya sika, oyo eza na ba brevet mingi na moto mokomoko

6 Suède ebongi penza koleka mikili nyonso mosusu po na kokokisa mikano ya ONU ya Kobongisa Makambo na Ndenge oyo Ekoumela

KOLUKA TOLI

 • Kofungolisa kompani
 • Toli na makambo ya mbongo | Kotalela liboso makambo ya taxe
 • Mabaku ya kokolisa mosala
 • Analyse ya bato ya mosala
 • Ko gerer/kopona makambo ya ordinatere
 • Mibeko pe malako
 • Kokolisa miango ya marketing
 • Misala ya babiro ya libanda
 • Lolenge malamu ya kosala
 • Lolenge ya kotalela makama

KOYEKOLA MARCHÉ

 • Koyebanisa marque na bino pe bisika ekokoma
 • Misala ya mombongo
 • Ndenge makambo nyonso ekosalema
 • Biloko ya kotekisa
 • Ndenge bato bazokoma mingi
 • Kokabolama ya marché
 • Sondage po na koyeba makanisi ya bato
 • Viabilité ya ba produit/ya misala

BOLUKILUKI

 • Basango ya mombongo
 • Barapore ya kompani
 • Kotalela pe kobimisa ba donnée
 • Biloko ya kala oyo guvernema ebomba
 • Barapore ya ankete
 • Kokengela ba media
 • Données statistiques ya mboka mobimba
 • Kozwa bato na mosala | Koluka bato ya sika

BIRO NA BISO

 • Adrese ya kompani eza na Stockholm/Suède
 • Nimero ya telefone na esika bayambaka ba appel
 • Kotinda mesage na mokili mobimba
 • Service client 24/24 mikolo nyonso

MOSALA YA KOBONGOLA

 • Na minoko koleka 70
 • Babongoli babongi, bana-mboka, pe oyo bayebi mosala malamu
 • ISO 17100 mosala ya qualité
0
BAMBULA NA MOSALA OYO
0
BANINGA YA MOSALA OYO BAYEBI MOSALA MALAMU
0
BA CLIENT YA MALAMU PENZA
0 %
OKOSEPELA NA
Ba Solution oyo Ebongi na Moto Mokomoko
Ba client bazalaka ndenge moke te - Misala nyonso ezalaka ndenge moko te - Yango wana tosalaka tango nyonso makasi po na kopesa ba solution ebongi na moto mokomoko, oyo ebongisami po eyokana na baposa pe mikano na yo
Boyebi ya Mboka
Boyokani na biso ya makasi na bibongiseli, misala pe bakompani ya guvernema ya Suède esalisaka biso na kobongisa makambo na yo na lombango pe na pete
Zwa Matomba na Mayele na Biso
Pesa biso nzela tosalisa yo na kolonga - Mayele tozwa na sima ya bambula mingi ekosalisa yo mingi po olonga na Suède
Bikateli pe mayele
Miango pe misala na biso nyonso eza na banzela ya polele po na koyeba kotalela impact oyo eza na yango na kompani na bino pe na mikano na bino ya marketing
Mosala ya Malamu Koleka
Ba résultat na biso eza na boyokani makasi na qualité ya misala na biso, pe sukasuka na kolonga na bino - Toza awa po na kosalisa bino na bitape nyonso tii na suka

Basango ya sika penza

Totalela misala okoki kosala!

Solola na biso po na koyeba makambo mingi

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Suède

info@ce.se
lingala@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01