CE översättningsbyrå

Irakiska tolkar kan använda mask

Innehållsförteckning

Irakiska tolkar som arbetar inom den amerikanska militären i Bagdad har åter tillstånd att gömma sin identitet under vissa uppdrag efter ett Pentagonbeslut om att ge divisionsbefälhavare rätten att åsidosätta ett tidigare förbud som förbjöd tolkar att bära mask.

Amiral Michael Mullen, ordförande för försvarsgrenscheferna meddelade upphävandet förra månaden i ett brev till senator Ron Wyden. Men flera tolkar och amerikanska soldater i Bagdad menar att de varit omedvetna om att divisionsbefälhavare kan åsidosätta maskförbudet när det gäller högriskuppdrag.

”Det står klart att situationen i Irak är så flytande att det skulle vara nästintill omöjligt att göra ett en sådan bedömning med säkerhet”, säger Wyden i ett uttalande där han hänvisar till den flexibilitet som den nya policyn ger befälhavare. ”Det är en stor risk att ta med de människors liv som riskerar sina liv för att hjälpa våra soldater och vårt land.”

Efter att militären införde maskförbudet i september har vissa befäl sagt att det nya förbudet återspeglar en alltför optimistisk utvärdering av säkerhetssituationen. Våldet i Irak har minskat markant under de senaste månaderna, men bombningar och mord fortsätter att inträffa dagligen.

Divisionsbefälhavare, som kontrollerar mellan 500 och 800 soldater, kan inte delegera åsidosättandet av förbudet till underordnade befälhavare. Wyden, såväl som soldater och tolkar, menar att de fortfarande är bekymrade över restriktioner som hindrar tolkar från att dölja sin identitet och på så vis utsätter dem för fara.

Vissa amerikanska soldater, som ofta kallar tolkar menar att de är ganska slapphänta när det gäller upprätthållandet av förbudet.

”Att tala om för en tolk att hans land är säkert när han inte känner att det är säkert är så anspråksfullt som det kan bli”, säger en armékapten i Bagdad som talar om villkoren för anonymitet efter att ha kritiserat sina överordnade. ”Maskförbudet utgör bara ett av många exempel där skillnaden mellan vad som händer på marken och vad människor vill ska hända på marken fortfarande är stor. Vi har fullt genrep nu. Jag tror vi har så brottom med att komma härifrån att vi intalar oss själva att det är säkrare än vad det egentligen är.”

Kirk Johnson, chef för List Project to Resettle Iraqi Allies, en organisation som hjälper irakier som arbetat för den amerikanska regeringen, säger att den nya policyn inte skyddar tolkar.

”Om man arbetar som iransk tolk vid sidan om våra soldater finns det inte ingenting man kan kalla för högriskuppdrag”, säger han. ”Varje uppdrag innebär en hög risk. Jag förstår inte hur människor som inte befinner sig på frontlinjen trycker på ett förbud som inte är i samklang med någon som faktiskt befinner sig på frontlinjen.”

I ett brev till Wyden från den 7 januari skriver Mullen att maskförbudet infördes i ett försök att främja tilliten mellan amerikanska soldater och irakier i Bagdad.

”Med tanke på den förbättrade säkerheten skapar identitetsdöljandet misstanke hos många människor”, skriver Mullen.

Mullen menar även att militären inte är medveten om senare incidenter där tolkar blivit utsatta efter det att deras identiteter kommit ut. Mer än 300 tolkar som arbetat med amerikanska trupper har dödats sedan 2003, och vissa har torterats av extremister som ser dem som förrädare.

Befälsområdet i Bagdad är det enda som tvingar sina tolkar att arbeta utan mask. De andra tre befälsområdena i Irak tillåter tolkar att bära mask när de arbetar i områden där de fruktar att de kan kännas igen. Den amerikanska ambassaden suddar rutinmässigt ut ansikten på irakier när de lägger upp foton om händelser på sin webbplats.

Tolkar och amerikanska soldater säger att tolkar som vuxit upp i de områden där de arbetar har varit värdefulla vid insamling av information och för att varna soldater om hot och extremister.

Amerikanska soldater och tolkar har lagt märke till att den irakiska armén och nationella polisen i vissa av huvudstadens distrikt bär mask när de genomför gemensamma uppdrag med amerikaner.

”Polistjänstemännen döljer sina ansikten”, säger en irakisk tolk när han talar om villkoren för anonymitet eftersom han fått besked om att inte tala med reportrar om förbudet. ”De vill inte att människor ska se dem samarbeta med amerikaner. De fruktar för sina liv.”

Tolkar och vissa amerikanska soldater säger att polisen – som var djupt infiltrerad av Shia-milisen 2007 – fortfarande är infiltrerad av milisen även om det är i mindre omfattning än tidigare.

”Vi ser verkligheten för vad den är”, säger en tolk som arbetar i de södra delarna av Bagdad. ”Alla tolkar vill sluta. Men om vi slutar hittar vi inga jobb.”

Under de senaste gemensamma uppdragen, där den nationella polisen och amerikanska soldater genomfört husrannsakningar, tycker han att polisen agerat orättvist om man jämför deras agerande hos sunnimuslimer med deras agerande hos shiamuslimer.

Hos shiamuslimer har han upprepade gånger hört irakiska polismän säga: ”Säg att du inte har några vapen.” Samma polismän har sedan minutiöst sökt igenom hemmen hos sunnimuslimer och konfiskerat vapen.

I november, kort efter att maskförbudet hade införts, besköt beväpnade män tolkens hus.

”Det är dåliga människor i mitt grannskap”, förklarar den 24-årige tolken. ”De vet vem jag är, vem jag arbetar för.”

Han återvände inte till sitt hem efter beskjutningen och bor nu hos en morbror när han inte bor på en militärbas.

Tolkar säger att maskförbudet har tvingat många att ansöka om ett Special Immigrant Visa, ett visa som skapades av den amerikanska regeringen 2008 för att hjälpa tolkar som arbetar med den amerikanska militären att få permanent uppehållstillstånd i USA.

I november utlöste en artikel om maskförbudet i tidningen Washington Post en kongressundersökning som leddes av Wyden och tolv andra lagstiftare. Två lingvistföreningar skickade brev till Pentagon där de uttryckte sin oro och manade militären att upphäva förbudet. Militären i Bagdad svarade inte på de upprepade förfrågningarna vid tidpunkten huruvida polisen var föremål för granskning.

General Ray Odierno, amerikansk truppbefälhavare i Irak, sade sent förra året att han stödde divisionsbefälhavarnas omdöme vid införandet av förbudet.

I ett privat samtal sade amerikanska militärer att de inte kunde diskutera frågan eftersom förbudet hade hemligstämplats. Men i ett brev från den 22 januari, som svar på de frågor som ställts av Wydens personal, svarade militären att förbudet och efterföljande kontroller ”felaktigt hade hemligstämplats”.

En talesman för Global Linguist Solutions, ett företag baserat i Falls Church som förmedlar tolkar till militären i Irak och Afghanistan, säger att den nya policyn är rimlig.

Den irakiska regeringen har under de senaste veckorna sagt till GLS, ett dotterbolag till DynCorp International, att den har för avsikt att samla in skatt från tolkar som arbetar med den amerikanska militären i Irak. GLS:s kontrakt med militären är värt 4,6 biljoner dollar.

GLS:s talesman Douglas Ebner säger att företaget kommer att behålla mellan 12 och 20 procent av lönerna, men inte vidarebefordra några namn på anställda till den irakiska regeringen. Irak samlar inte in inkomstskatt från regeringsanställda, vilket väckte misstanke bland tolkar om att den verkliga avsikten var att ta reda på deras identitet.

”Vi förstår de lokala nationella tolkarnas känslighet och oro för att denna information ska föras vidare”, säger Ebner.

error:

CE

Sök