CEöversättningsbyråEffekten av översättningsminnen på översättaryrket

Effekten av översättningsminnen på översättaryrket

Innehållsförteckning

Översättningsminnen (TM) har av olika anledningar både blivit oumbärliga och populära. De har inneburit en omvälvande förändring på översättningsmarknaden. Översättare är inte längre begränsade av tryckta ordböcker och ordlistor och kan nu använda elektroniska resurser och resurser på internet. Trots alla de fördelar som översättningsminnen innebär för översättare, översättningsbyråer och kunder, medför de ändå vissa nackdelar. I denna artikel kommer jag att undersöka både för- och nackdelar med översättningsminnen för alla parter. Jag kommer även att förklara hur översättningsminnena har förändrat översättarens arbetsmetod.

För att spara tid, pengar och kvalitet har CAT-verktyg (Computer Assisted Translation), inklusive översättningsminnen (Translation Memory) blivit mycket populära bland översättare, översättningsbyråer och kunder. Medan översättningsminnen kan ha sina för- och nackdelar för översättaren och översättningsbyrån medför de faktiskt bara fördelar och inga nackdelar för kunderna.

För det första, när det gäller översättaren, innebär den största fördelen med översättningsminnen bättre översättningskvalitet. Översättningskvaliteten blir i regel bättre vad gäller konsekvens, både inom samma dokument och mellan olika dokument. Översättningsminnen sparar ordpar eller textsträngar och reproducerar dem när samma ord eller textsträng återkommer i det dokument som översätts. Minnet hjälper därför översättaren att bibehålla konsekvens genom att alltid använda samma översättning för en term eller textsträng. Med andra ord, översättningen blir mer effektiv och konsekvent. Dessutom kan översättaren alltid använda samma översättningsminne för framtida översättningar från samma kund och på så sätt uppnå konsekvens vad gäller terminologi och stil mellan olika översättningar.

För det andra, ”att hitta de rätta termerna sägs ta 75 procent av en översättares tid” (Arntz & Picht, 1989:234 i Austermuhl 2001). Översättningsminnen sparar tid åt översättaren genom att bespara honom eller henne den tid det tar att leta upp översättningar för återkommande termer och ord, speciellt när det gäller längre dokument, andra översättningar från samma kund eller texter inom samma område. Översättaren behöver bara översätta återkommande termer eller textsträngar en gång och sedan kommer översättningsminnet att ”översätta” dessa varje gång de återkommer i källtexten, vilket sparar tid för översättaren. Översättningsminnen besparar även översättaren behovet av att komma ihåg hur han eller hon översatt en viss term eller textsträng tidigare eller behovet av att gå tillbaka i dokumentet, som många gånger är långt, för att lokalisera termen eller textsträngen. Om ett översättningsminne levereras med översättningsarbetet kan översättaren helt enkel bara välja den översättning som används i översättningsminnet utan att behöva ”söka” efter rätt översättning, speciellt där det förekommer synonymer eller halvsynonymer, vilket ofta är fallet. Konsekvens innebär bättre kvalitet, vilket i sin tur innebär att kunden blir nöjd med översättningen och därför kommer vara mer benägen att kontakta översättaren för framtida arbeten.

För det tredje ökar översättningsminnet översättarens produktivitet genom att spara tid vilket leder till ökade inkomster. Fler och fler kunder känner inte bara till utan kräver även att arbetet utförs med översättningsminnen. Med andra ord, användningen av översättningsminnen gör översättaren konkurrenskraftigare genom att han eller hon skiljer sig från dem som inte använder det och det är därför sannolikt att han eller hon får fler uppdrag. Slutligen, översättningsminnen är portabla. Översättaren kan bokstavligen röra sig fritt med sina översättningsresurser på en CD eller ett USB-minne.

Översättningsminnen innebär emellertid även nackdelar för översättaren. För det första måste han eller hon investera ganska mycket pengar för att köpa programvaran och lägga ned mycket tid och ansträngning på att lära sig använda den. Dessutom måste översättaren, speciellt i början, använda sig av manualen eller fråga erfarna kollegor om eventuella tekniska svårigheter som uppkommer, vilket innebär en förlust av dyrbar tid.

I de flesta program som använder sig av översättningsminnen ser översättaren bara några få meningar, textsträngar eller paragrafer åt gången på skärmen under översättningsprocessen. Därför kan han eller hon bara arbeta med en mening, textsträng eller som bäst en paragraf åt gången vilket kan resultera i att kontexten går förlorad. Som ett resultat av detta kanske han eller hon behöver göra ändringar i översättningen efteråt, vilket ännu en gång innebär tidsförlust beroende på hur många rättningar som behöver göras i översättningen. Det föreligger även en risk att översättningen kan bli allför konsekvent. Översättningsminnen kan ofördelaktigt påverka översättarens sökande efter andra kanske bättre motsvarigheter och begränsa honom eller henne att använda samma översättning genom hela dokumentet trots att det kanske finns ett bättre alternativ. Om översättaren dessutom måste leverera översättningsminnet med arbetet kan detta göra kunden mindre beroende av översättaren för framtida arbeten, eftersom kunden alltid kan ge det översättningsminne som han eller hon fått från tidigare översättningsarbeten åt en ny översättare. Med andra ord, även om översättningsminnen ger en möjlighet till mer arbete medför de även en risk.

För översättningsbyråer som hanterar översättningsprojektet åt kunden har översättningsminnen även sina för- och nackdelar. Den positiva sidan som redan nämnts är att fler kunder nu kräver att arbetet utförs med hjälp av översättningsminnen. Detta innebär att byråer som använder sig av dessa säkrar arbeten som annars skulle gått förlorade. Mer arbete innebär en högre inkomst. Vidare, när det gäller större översättningsprojekt som normalt fördelas på flera översättare, kan översättningsbyråer lättare korrekturläsa och hantera arbetet med hjälp av översättningsminnen. Om en källtext översätts till mer än ett språk kan en översättningsbyrå hantera de olika måltexterna ganska enkelt och uppdatera sina egna översättningsminnen i enlighet med detta. Andra fördelar med översättningsminnen omfattar det faktum att översättningsbyråer kan erbjuda konkurrenskraftiga priser för översättning och rekrytera fler översättare för samma arbete utan att vara rädda för att förlora i konsekvens när alla använder samma översättningsminne. Den enda nackdelen med översättningsminnen för översättningsbyråer enligt min åsikt är att en byrå måste investera i programvaran samt årliga uppdateringar vilket innebär en hög utgift.

Från kundens synvinkel ger översättningsminnen friheten att använda olika översättare och översättningsbyråer för framtida översättningsuppgifter. Konsekvens med tidigare översättningar bibehålls eftersom kunderna alltid kan kräva att översättningsminnet levereras med översättningen så att det senare kan användas eller uppdateras av andra översättare. Viktigare är att kunden kan förhandla om ett lägre pris när han eller hon tillhandahåller ett översättningsminne tillsammans med den text som ska översättas. Fullt pris betalas då kanske bara för ”no matches” men mindre (60 till 70 % till exempel) för ”fuzzy matches” och ännu mindre för ”complete matches” (30 % till exempel). Leveransen, en ständig stor oro för kunderna, kommer att vara snabbare eftersom översättare arbetar snabbare och översättningsbyråer hanterar projektet mer effektivt. Kort sagt, kunden har allt att vinna och ingenting att förlora.

Det bör dock nämnas att översättningsminnen bara kan användas med tekniska dokument där det finns en viss repetition av ord. Till exempel manualer, broschyrer och balansräkningar innehåller en stor del repetitioner och behöver även uppdateras ganska ofta. Det är här som översättningsminnen kommer in för att man ska uppnå konsekvens och effektivitet. Å andra sidan används inte översättningsminnen så ofta i litterära texter där kontexten utgör en viktig roll i jämförelse med facktexter. Litterära texter karakteriseras även av ett bildligt språk som gör översättningen med översättningsminnen komplicerad. Slutligen verkar inte litterära texter ha samma repetitionsgrad som tekniska texter.

Effekten av översättningsminnen på översättarens arbetsmetoder

För- och nackdelar åsido, låt oss nu titta på den effekt som översättningsminnen har på översättarens arbetsmetoder. Austermuhl (2001) tror att ”översättare känner att de, mer än någon annan yrkesgrupp, påverkas av långsiktiga förändringar tack vare informationsåldern. Snöbollseffekten av tillgänglig information och ökningen av interkulturella möten har resulterat i en drastisk och bestående förändring i det sätt på vilket översättare arbetar”. Därför är frågan inte längre om översättare ska använda elektroniska verktyg eller inte, utan snarare vilka verktyg de ska köpa, lära sig och använda. Elektroniska uppslagsböcker, gloslistor och andra resurser har fördelar framför tryckta versioner eftersom de är lätta att uppdatera och söka i. Faktum är att vissa uppslagsverk och vetenskapliga tidningar inte längre publiceras i tryckt form utan bara finns tillgängliga i digital form (Austermuhl 2001: 102).

Med det engelska språkets dominans över andra språk inom affärsvärlden, vetenskapen och teknologin är det inte konstigt att fler översättare behövs nu än någonsin tidigare. Volymen av översättningar som utförs varje år från engelska till andra språk är enorm och värd flera miljarder dollar. Internets expansion och datoriseringen av den globala ekonomin har dessutom förändrat sättet på vilket affärer görs. Detta betonar vikten av mer effektiva och otvivelaktigt snabbare metoder för översättning genom användning av den enorma mängd information som finns tillgänglig på internet. Specialiseringens och diversifieringens inflytande, ofta kallad informationsexplosionen, är också uppenbar eftersom den mängd information som finns tillgänglig nu är betydligt större än den någonsin varit tidigare. Den är nu större än vad den mänskliga hjärnkapaciteten kan hantera.

Med översättningsminnen överger översättaren den traditionella metoden, som består i att slå upp ord och termer i tryckta ordböcker, manualer och annat skriftligt material för att ge sig in i en värld av onlineresurser. En översättare kan besöka nationella bibliotek, virtuella bokaffärer, mångspråkiga databaser, nyhetstidningar och tidningsarkiv och andra platser online som finns tillgängliga bara genom några tangenttryckningar. De kan även bygga upp sina egna ordlistor och lägga till dem i översättningsminnet för att förbättra dess prestanda. Genom att utveckla sina IT-kunskaper arbetar översättaren inte längre bara med tryckta dokument, utan även inom områden som programlokalisering, översättning av webbsidor och hantering av andra elektroniska format. Han eller hon blir konkurrenskraftigare på grund av utbudet av tjänster som kan erbjudas. Som en kunskapsbaserad aktivitet kräver översättning nya strategier och ett ”paradigmskifte vad gäller metod. Detta paradigmskifte måste omfatta praktik, utbildning och research” (Austermuhl 2001). En översättare är inte längre någon som sitter vid ett skrivbord med en penna i handen, några skrivpapper framför sig och ett antal ordböcker vid sidan om. Översättaren är en person som använder en dator, kanske en laptop, på vilken han eller hon har installerat bland annat ett flertal onlineordböcker och ordlistor. Översättaren använder även översättningsprogram och har mycket goda IT-kunskaper. Översättaren tar nu emot sitt arbete elektroniskt i olika format. Detta är i korta drag effekten av översättningsminnen på översättarens arbete.

För att sammanfatta har översättningsminnen blivit populära bland översättare, översättningsbyråer och kunder eftersom de sparar tid och tillhandahåller bättre kvalitet och effektivitet. Till skillnad från översättare och översättningsbyråer som erhåller vissa fördelar men även nackdelar från användandet av översättningsminnen innebär detta bara fördelar för kunderna: snabbare leverans, lägre kostnad samt mindre beroende av översättaren/översättningsbyrån. Förutom alla fördelar som översättningsminnen innebär för översättaren, har de även haft en stor effekt på hur översättare arbetar nu för tiden. Översättare kan nu använda alla tillgängliga resurser på ett bättre sätt: elektroniska ordböcker, ordlistor och stavningskontroller. Översättningsminnen har utrustat översättare så att de kan hantera informationsexplosionen inom alla områden som rör mänsklig aktivitet mer effektivt än den mänskliga hjärnan någonsin skulle kunna göra.

error: Innehållet är skyddat

CE