CE Şwesiýa • Biz halkara müşderilere şwed işewürligine girişmäge ýardam edýäris

Innehållsförteckning

CE Şwesiýa hoş geldiňiz

Biz halkara müşderilere şwed işewürligine girişmäge ýardam edýäris. Biziň maslahatçylarymyz siziň kompaniýaňyza, tehnologiýalaryňyza we işewürlik maksatlaryňyza doly düşünmek üçin wagt sarp ederler. Size hödür etjek çözgütlerimiz öz talaplaryňyza elmydama doly laýyk geler.

Şwesiýa örän ösen we bereketli döwlet bolup, onda siziň işiňizi giňeltmäge we täze bazarlara çykarmaga uly mümkinçilikleri hödürleýär

Biz bilen hyzmatdaş boluň. Biz sizi ugrukdyrmak üçin elmydama taýýar.

 • Golaýda Forbes žurnaly Şwesiýany işewürlik etmek üçin dünýädäki iň gowy ýurt diýip yglan etdi – maýadarlar üçin ynamly ýer
 • Şwesiýanyň adam başyna düşýän jemi içerki önümi $56,956 bolup, ol dünýä boýunça iň ýokary ýaşaýyş standartlaryna eýe bolan ýurtdur
 • Ýewropadaky iň ösen sanly ykdysadyýetdir we nagt däl dolanşygyny iň kämil özgerden jemgyýetdir
 • Bütindünýä Bäsleşige Ukyplylyk Indeksi Şwesiýany dünýädäki iň bäsleşige ukyply döwlet hökmünde ykrar etdi
 • Şwesiýa Ýewropa Bileleşigindäki iň täzeçil döwlet hasaplanyp, onuň adam başyna düşýän patent sany iň ýokarydyr
 • Şwesiýa BMG-nyň Durnukly Ösüş Maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin iň oňaýly ýerleşen döwletdir

Bilermenler
bilen maslahatlaşmak

 • Işewürlik goldawy
 • Täjirçilik we söwda
 • Kompaniýa gurmak
 • Ösüş meýilnamalary
 • Maliýe maslahatlary
 • Işgär güýji
 • Maglumat dolanşygy
 • Kanunlar we kadalar
 • Marketing strategiýalary
 • Gaýybana ofis almak
 • Iş täsirliligi
 • Netijeliligi ýokarlandyrmak
 • Risk menejmenti

Bazar
derňewleri

 • Mahabaty bahalandyryş
 • Brend meşhurlygy
 • Söwda senagatlary
 • Öňdengörüjilikli derňewler
 • Müşderi önümleri
 • Demografik täzelikler
 • Ynamdarlyk derňewleri
 • Aýry-aýry bazar ugurlary
 • Bahalandyryş barlagy
 • Önümiň/hyzmatyň tutujylygy
 • Jemgyýetçilik pikir ýöretmeleri
 • Kanagatlanma barada pikirler

Ylmy
barlag

 • Biznes maglumatlary
 • Kompaniýanyň hasabatlary
 • Maglumat saklaýyş
 • Resminama toplumy
 • E-poçta sanawlary
 • Hökümet arhiwleri
 • Barlag hasabatlary
 • Müşderi ugrukdyrma
 • Metbugat gözegçiligi
 • Habarlar | Resmi çykyşlar
 • Işe alyş | Işgär saýlaýyş
 • Statistiki maglumatlar
 • Hökümet hasabatlary

Terjime
we dil hyzmatlary

 • 70-den gowrak dil
 • Köp-dilli DTP (Çap ediş hyzmaty)
 • Ussat dilçiler
 • Barlamak we timarlamak
 • Hil gözegçiligi
 • Programma terjimesi
 • Çalt terjime hyzmatlary
 • Terminologiýa dolanşygy
 • Transkreasiýa (döredijilikli ýazuw)
 • Transkripsiýa
 • Subtitrleme
 • Websahypa terjimesi

Wirtual
şwed ofisi

 • Kompaniýanyň salgysy
 • Telefon belgisi
 • Müşderi goldawy
 • Jaň merkezi
 • Jaň iberiş
 • Poçta iberiş
 • Göni ýaýlymdaky sekretar
 • Göni ýaýlymdaky web çat
 • Duşuşyk bellemek
 • Sargydy işlemek
 • Administratiw ýumuşlar

Özüňize laýyk çözgütler

Her müşderi özboluşlydyr – her taslama dürlidir. Şol sebäpli biz her müşderiniň öz talaplaryna we maksatlaryna laýyk gelýän çözgütleri taýýarlap amala aşyrýarys

Ýerli maglumatlar

Biziň şwed hökümetiniň agzalaryndaky, edaradyr kompaniýalaryndaky tanyşlarymyz siziň meseleleriňiziň çalt we ýeňilliik bilen çözülmegine ýardam edýär.

Biziň ussatlygymyzdan peýdalanyň

Üstünlige ýetmegiňiz üçin size goldaw bereliň – Biziň toplan pikirlerimiz siziň üçin Şwesiýada üstünlige ýetmäge ýardam eder

Hasaplamalar we pikirler

Biz teklip edýän ähli strategiýalarymyzda we amallarymyzda siziň biznes we marketing maksatlaryňyza ýetýän täsiri hasaplamak üçin takyk usullary ulanýarys

Ýokary derejeli hyzmat

Biziň netijelerimiz hem biziň alyp barýan ýokary hilli hyzmatlarymyzyň aýnasydyr – Biy size ähli ugurlar boýunça ýardam etmäge taýýar

Şygarlar

 • Şwed çözgütleri
 • Siziň şwed çözgüdiňiz
 • Şwed biznes maslahatçylary
 • Siziň şwed biznes maslahatçyňyz
 • Şwed biznes hyzmatdaşy
 • Siziň şwed biznes hyzmatdaşyňyz
 • Şwed hünärmenleri
 • Siziň şwed hünärmenleriňiz
 • Şwed bilermenleri
 • Siziň şwed bilermenleriňiz
 • Şwed ussatlary
 • Siziň şwed ussatlaryňyz
 • Akylly kompaniýalar Şwesiýany saýlaýarlar
 • Biz bilen Şwesiýany açyň
 • Şwesiýa biznes etmek isleýäňizmi?
 • Onda geliň ony Şwesiýa edeliň
 • Şwed bazaryny ele alyň
 • Geliň Şwesiýa barada gürleşeliň
 • Siziň Şwesiýadaky geljegiňiz
 • Şwesiýa – akylly saýlaw
 • Şwesiýa – akylly ýol
 • Şwesiýa – siziň ýoluňyz!
 • Şwesiýada üstünliklere ýetiň
 • Ýokary hilli şwed çözgütleri
 • Siziň Şwesiýadaky ýaranyňyz
 • Şwesiýada üstünlikli boluň
 • Şwesiýada üstünlikli bolmak
 • Şwesiýada üstünlik tapyň
error: Innehållet är skyddat

CE

Sök