CE Suède • Tosalisaka ba client ya mokili mobimba na kotalela misala ya mombongo na Suède

Innehållsförteckning

Boyei malamu na CE Suède

Tosalisaka ba client ya mokili mobimba na kotalela misala ya mombongo na Suède. Bapesi-toli na biso bazwaka tango ya koyeba kompani na bino, ba teknologie na bino pe mikano na bino. Ba solution oyo tozopesa bino eyokanaka tango nyonso na baposa na bino.

Suède eza mokili ebonga penza pe eza na mbongo mingi oyo eza na mabaku mingi penza – esika ebongi makasi po na koyebana na mokili mobimba pe kozwa ba marché ya sika.

Sangana na biso. Toza prêt po na kokamba bino tii na suka.

 • Kala mingi te Forbes elobaki ete Suède eza mokili ebongi penza koleka mikili nyonso po na kosala ba affaire – mabele kitoko po na ba investisseur
 • Suède eza na PIB na moto mokomoko ya 56 956 $ pe nivo ya bomoi eleki malamu na mokili mobimba
 • Ekonomi digital eleki kitoko na Eropa mobimba pe ebongiseli oyo elekisaka mbongo noki penza
 • Indice ya compétitivité ya mokili mobimba elobaki ete Suède eza ekonomi eleki makasi na mokili mobimba
 • Suède eza mboka ya Eropa oyo eza na makanisi mingi ya sika, oyo eza na ba brevet mingi na moto mokomoko
 • Suède ebongi penza koleka mikili nyonso mosusu po na kokokisa mikano ya ONU ya Kobongisa Makambo na Ndenge oyo Ekoumela

Koluka
toli ya bato ya mayele

 • Lisalisi po na bakompani
 • Mombongo pe koteka
 • Kofungolisa kompani
 • Miango po na kokolisa kompani
 • Toli na makambo ya mbongo
 • Koyeba malamu bato ya mosala
 • Ko gerer makambo ya ordinatere
 • Mibeko pe malako
 • Mayele ya marketing
 • Biro ya libanda
 • Lolenge malamu ya kosala
 • Kobongisa mosala pe kosala biloko mingi
 • Lolenge ya kotalela makama

Koyekola
marché

 • Evaluation ya piblisite
 • Koyebanisa marque na bino/bisika ekokoma
 • Misala ya mombongo
 • Ndenge makambo nyonso ekosalema
 • Biloko ya kotekisa
 • Ndenge bato bazokoma mingi
 • Analyse ya bosembo
 • Kokabolama ya marché
 • Koluka batalo
 • Koyebana ya produit/misala
 • Sondage po na koyeba makanisi ya bato
 • Ba ankete ya kosepelisa

Kosala
ba ankete

 • Basango ya ba affaire
 • Barapore ya kompani
 • Kotalela ba donnée
 • Mikanda oyo babomba na ordinatere
 • Liste ya ba e-mail
 • Ba archive ya guvernema
 • Barapore ya ankete
 • Koluka ba client ya sika
 • Kokengela ba media
 • Basango | Mayebisi babimisi na bazulunalo
 • Kozwa bato na mosala | Koluka bato ya sika
 • Donnée statistique
 • Bapapie ya pembe

Misala
ya kobongola

 • Nkota koleka 70
 • PAO ya nkota mingi
 • Babongoli bayebi mosala
 • Kotanga lisusu pe kotalela lisusu makambo babongoli
 • Assurance qualité
 • Localisation ya ba programe
 • Kotika biloko na lombangu
 • Ko gerer ebengeli ya biloko
 • Transcréation
 • Transcription
 • Sous-titrage ya bavidéo
 • Localisation ya basite Web

Biro
na biso ya suède

 • Adrese ya kompani
 • Nimero ya telefone
 • Service client
 • Esika ya koyamba ba appel
 • Kotinda appel na moto mosusu
 • Kotinda mesage na moto mosusu
 • Moyambi-bapaya en direct
 • Kosolola en direct
 • Kozwa rendez-vous
 • Baza na ko traiter komande
 • Misala ya biro

Ba Solution oyo Ebongi na Moto Mokomoko

Ba client bazalaka ndenge moke te – Misala nyonso ezalaka ndenge moko te – Yango wana tosalaka tango nyonso makasi po na kopesa ba solution ebongi na moto mokomoko, oyo ebongisami po eyokana na baposa pe mikano na yo

Boyebi ya Mboka

Boyokani na biso ya makasi na bibongiseli, misala pe bakompani ya guvernema ya Suède esalisaka biso na kobongisa makambo na yo na lombango pe na pete

Zwa Matomba na Mayele na Biso

Pesa biso nzela tosalisa yo na kolonga – Mayele tozwa na sima ya bambula mingi ekosalisa yo mingi po olonga na Suède

Bikateli pe mayele

Miango pe misala na biso nyonso eza na banzela ya polele po na koyeba kotalela impact oyo eza na yango na kompani na bino pe na mikano na bino ya marketing

Mosala ya Malamu Koleka

Ba résultat na biso eza na boyokani makasi na qualité ya misala na biso, pe sukasuka na kolonga na bino – Toza awa po na kosalisa bino na bitape nyonso tii na suka

Maloba ya koloba

 • Ba solution ya Suède
 • Solution na bino na Suède
 • Mopesi-toli ya mombongo na Suède
 • Mopesi-toli na bino ya mombongo na Suède
 • Moninga ya mombongo na Suéde
 • Moninga na bino ya mombongo na Suéde
 • Bato ya Suède oyo bayebi mosala malamu
 • Bato na bino ya Suède oyo bayebi mosala malamu
 • Bato ya Suède oyo bayebi mosala
 • Bato na bino ya Suède oyo bayebi mosala
 • Bato ya mayele ya Suède
 • Bato na yo ya mayele ya Suède
 • Bakompani ya mayele eponaka Suède
 • Yeba Suède elongo na biso
 • Ozoluka kosala ba affaire na Suède?
 • Tika tosala yango na Suède
 • Yangela marché ya Suède
 • Tolobela Suède mwa moke
 • Avenire na yo eza na Suède
 • Suède, liponi ya mayele
 • Suède, nzela ya mayele
 • Suède, nzela na yo!
 • Longa na Suède
 • Solution ya suka na Suède
 • Baninga na yo na Suède
 • Longa penza na Suède
 • Koma moto oyo alonga na Suède
 • Longa ndenge ebongi na Suède
error: Innehållet är skyddat

CE

Sök